Obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě platné od 1. května 2016

Kontaktní údaje:

Název: Jan Petro
Sídlo: Jasanová 250, 747 75, Velké Heraltice
: 63695413
DIČ: CZ7111195454
Telefon: +420 596 113 012,
Email: hudebnisvet@email.cz
Web: http://www.hudebnisvet.cz

Kontaktní adresa: Hudební Svět, Havlíčkovo nábřeží 28, 702 00, Ostrava 1

Provozní doba: Internetový obchod na adrese www.hudebnisvet.cz je přístupný Nonstop, 24 hodin denně, 365 dní v roce.


Provozní doba kamenné prodejny na Havlíčkově nábřeží v Ostravě 1:

pondělí - pátek: 9:00 - 18:00

sobota: 9:00 - 13:00

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) firmy Jan Petro se sídlem ve Velkých Heralticích, Jasanová 250, 747 75, IČO: 63695413 (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.hudebnisvet.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána Kupujícímu společně s objednaným zbožím a přístupná v klientské zóně internetového obchodu www.hudebnisvet.cz, po přihlášení k osobnímu účtu Kupujícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze Kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hudebnisvet.cz stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží nebo služby.

1.4. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.hudebnisvet.cz a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Veškerá tato prezentace je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

2.2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Na webovém rozhraní obchodu nalezne Kupující rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou platné pouze pro dodání v rámci území ČR.

2.3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.4. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu www.hudebnisvet.cz (dále jen e-shop)
 • Elektronickou poštou na adrese hudebnisvet@email.cz
 • Osobně v provozovně Hudební Svět na Havlíčkově nábřeží 28 v Ostravě 1
 • Telefonicky

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 14 dnů.

2.5. Po odeslání objednávky Kupujícím Dodavatel neprodleně (maximálně do 1 prac. dne) potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující v objednávce, objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. V případě, že Dodavatel nemůže některý z požadavků uvedených v objednávce splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si jeho stanovisko.2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.7. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.

2.8. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.9. Dodavatel Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

2.10. Dodavatel splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2.11. Má-li Dodavatel věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, avšak Dodavatel odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli až v momentě, kdy mu ji předá dopravce.

2.12. Dodavatel dodá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí a požadavků přepravce; není-li, zvláštní způsob potřebný pro uchování věci a její ochranu. 2.14. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.15. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením svých povinností.

2.16. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat.

2.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením svých povinností.

2.19. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

Dodavatel výslovně informuje, že

 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • Požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dodavatele, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 • Ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozuje Dodavatel uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. V příp. osobního odběru v kamenné prodejně Dodavatele na Havlíčkově nábřeží 28 v Ostravě 1 je náklad na dopravné a balné vždy 0,- Kč
 • V případě, že Kupujícím je konečný (nepodnikající) spotřebitel, má takový Kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy a jde-li o,
 • Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu pobočky Dodavatele (Hudební Svět, Havlíčkovo nábřeží 28, 702 00, Ostrava 1), případně může využít online formulář nebo firemní mail pro odstoupení od smlouvy na stránkách Dodavatele
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy
 • O poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 • O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • O dodávce novin, periodik nebo časopisů nebo využití volného času, pokud dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit
 • V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 • Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
 • Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archívu Dodavatele, přičemž uživatelé po přihlášení mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1 Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

platbu na účty v cizích měnách, které jsou vedeny u FIO banky Ostrava a budou uvedeny dle příslušné měny na „faktuře v cizí měně „

 • Platba v hotovosti či kartou při nákupu v kamenné prodejně Dodavatele - Hudební Svět, Havlíčkovo nábřeží 28, 702 00, Ostrava 1
 • Platba předem bankovním převodem
  Kupující převede celou částku na bankovní účet Dodavatele, který je veden u FIO banky – č. ú.: 2600312015/2010 , pobočka Ostrava.
  BIC FIOBCZPPXXX
  IBAN CZ0320100000002600312015
  V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet Dodavatele.
 • Na dobírku při doručení zboží
 • na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej) možno realizovat buď v naší kamenné prodejně nebo přes aplikaci nahranou v našem e-shopu www.hudebnisvet.cz ve spolupráci se společností ESSOX.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

4.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

4.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.5.   Na základě kupní smlouvy vystaví Dodavatel Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.6. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.8. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

4.9. Cena na e-shopu může mít vzhledem ke kvalitě zboží odchylku do 10% a zákazník bude na tuto skutečnost v případě objednávky včas upozorněn.

5. Přeprava a dodací podmínky

5.1. Možnosti dodání zboží:

 • Osobní odběr - zboží může převzít Kupující v kamenné prodejně Dodavatele na Havlíčkově nábřeží 28 v Ostravě 1
 • Zasílání přepravní službou PPL nebo Českou Poštou po celé ČR

5.2. Ceny přepravy dle přepravců jsou následující:

 • Česká pošta: 129,-Kč
 • PPL, DPD, PPL: 119,-Kč
 • Osobní odběr: Zdarma

V případě, že hodnota objednávky přesáhne 5 000 Kč včetně DPH, hradí dopravné v plné výši Dodavatel.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tímto spojené.

5.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo viditelně poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce!5.4.  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na e- mailovou adresu Dodavatele, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem řídí (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.2.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nebo bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, od kupní smlouvy na zboží v uzavřeném obalu, který Kupující porušil a z hygienických důvodů není možné jej vrátit, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a od kupní smlouvy na dodání digitálního obsahu bez hmotného nosiče..

6.3.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.4. Dodavatel umožní  Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy mailem nebo korespondenčně, a to na adrese Hudební Svět, Havlíčkovo nábřeží 28, 702 00, Ostrava 1

6.5. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel, a to na své náklady.

Adresa pro doručení zboží:
Hudební Svět, Havlíčkovo nábřeží 28, 702 00, Ostrava 1

 

Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pro urychlení procesu vyřízení odstoupení od smlouvy doporučujeme dodat zboží spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, případně složenkou. Kupující odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.6. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, ve výjimečných případech lze písemně stanovit jiný způsob vrácení.

6.7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

6.8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • Použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • Nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • Prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruční podmínky, tj. práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění  se řídí příslušnými obecně závaznými  předpisy ČR (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku). Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

7.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.3.   Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky Dodavatel v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

7.4.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je Dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu Dodavatele, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 7.2, Dodavatel určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

7.5.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 7.2 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

7.6.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.7.   Dodavatel odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.8. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má Kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž jsou Online nákupy zavázány, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.9. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

7.10. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, uplatňuje Kupující u Dodavatele na adrese jeho kamenné prodejny - Hudební Svět, Havlíčkovo nábřeží 28, 702 00, Ostrava 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Dodavatel obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7.11. O reklamaci Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Dodavatele nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Dodavatel. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany  Kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.12.   Dodavatel vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Dodavatel Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 • Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • Na odstranění vady opravou věci
 • Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

7.14. Kupující sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - více dále.

7.15. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.16. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.17. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.18. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele.

7.19. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.20. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na její náklady věc původně dodanou.

7.21. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.22. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.23. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.24. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Dodavatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Dodavatele. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email hudebnisvet@email.cz.

8.2. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Dodavatel pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy hudebnisvet@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Dodavatel na elektronickou adresu Kupujícího.

9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny:

 1. Mimosoudní cestou
 2. Příslušnými soudy České republiky

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869 na internetové adrese: http:/www.coi.cz. Mimosoudní dohoda je preferována.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Tyto obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku

9.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není dotknutá platnost ostatních ustanovení a podmínky se řídí obecně závaznými pravidly dle aktuálního znění občanského zákoníku. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2016.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1. března 2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat